Szukaj w ogłoszeniach:
Zaawansowane
Chcesz być na bieżąco z ofertami? Zapisz się na nasz darmowy newsletter:
Polityka prywatności
Regulamin
Regulamin korzystania z Serwisu internetowego

Łapska Darmowa Tablica Ogłoszeniowa
 

DEFINICJE

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu Łapska darmowa tablica internetowa – internetowego serwisu prowadzonego w domenie tablica.lapy.pl przez Spex Perkowski Sylwester plac Niepodległości 4 lok 6 18-100 Łapy nip966 132 02 32 nr konta PLN  ING 16 1050 1025 1000 0090 7142 1953
Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

 1. “Serwis” - platforma komunikacyjna prowadzona w domenie tablica.lapy.pl przez Spex Perkowski Sylwester przeznaczona do czasowego zamieszczania Ogłoszeń.

 2. ”Użytkownik” - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu.

 3. “Ogłoszenie” - ogłoszenie, aukcja lub inna oferta handlowa zamieszczona w Serwisie.

 4. „Reklamodawca” - zarejestrowany Użytkownik Serwisu który zamieszcza w nim Ogłoszenia

 5. „Strona www” - Zbiorcza wirtualna prezentacja ofert towarów i usług.


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z Serwisu w tym zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie. Przyjmowanie do publikacji oraz zamieszczanie Ogłoszeń w portalu jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

 2. Użytkownik Serwisu w celu pełnego korzystania z jego funkcjonalności powinien się zarejestrować w Serwisie. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Serwisu i wyraża zgodę na jego postanowienia.

 3. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe, ewentualnie podać je w formularzu umieszczania Ogłoszenia. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Spex Perkowski Sylwester plac Niepodległości 4 lok 6 18-100 Łapy nip 966 132 02 32 w celu realizacji zlecenia publikacji Ogłoszeń i świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu tablica.lapy.pl zgodnie z regulaminem oraz w szeroko pojętych celach marketingowych.

 4. Spex informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Firmy Spex. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Firmy Spex. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Firmy Spex na piśmie.

 5. Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktowania się telefonicznie lub wysyłania informacji do Użytkownika na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, a Użytkownik wyraża na to zgodę.

 6. Umieszczając Ogłoszenie w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego Ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi, z miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno - etycznymi, a w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich

 7. Wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się do Ogłoszeń odnoszą się również do ofert zamieszczanych w serwisie Katalog Firm oraz wszystkich pozostałych składowych Serwisu, chyba że z postanowień regulaminu wynika co innego.

 8. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz numery telefonów, informacji handlowych od Firmy Spex. dotyczących produktów i usług oferowanych przez Firmę Spex.

 9. Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie będą publikowane przez okres na jaki zostały zamieszczone przez Użytkownika. Po tym okresie ogłoszenia stają się niewidoczne dla korzystających z Serwisu, a Użytkownik otrzymuje od Spółki informację z prośbą o sprawdzenie aktualności danego ogłoszenia oraz o jego ewentualną ponowną aktywację.

 10. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wpisanie wymaganych danych takich jak np. adres e-mail Użytkownika oraz stosownego hasła. Zarejestrowane konto wymaga potwierdzenia, które wykonuje się poprzez otrzymany e-mailem link.

 11. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko i wyłącznie jednego Ogłoszenia dotyczącego poszczególnego przedmiotu, nieruchomości, pojazdu, stanowiska pracy, usługi. To samo Ogłoszenie nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń.

 12. Firma Spex nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń oraz hiperłącza do zasobów ujętych w treści Ogłoszenia.

 13. Firma Spex może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

 14. Zabrania się zamieszczania treści lub materiałów łamiących przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz prawa osób trzecich, w szczególności mogących zawierać:

 • treści wulgarne, obraźliwe, naruszające zasady dobrego wychowania lub etykiety, propagujące przemoc lub nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami;

 • treści naruszające dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich;

 • treści mogące wprowadzić lub wprowadzające w błąd;

 • treści dotyczące świadczenia usług ogólnie uznanych za naganne, jak: prostytucja, piramidy finansowe, lichwa, czy inne formy godzące w ogólnie przyjęte normy obyczajowe i prawne;

 • treści zawierające informacje dotyczące zachęcania lub propagowania udziału w grach hazardowych lub innych podobnych grach losowych;

 • treści dotyczące sporządzania lub pomocy przy sporządzaniu projektów prac zaliczeniowych, magisterskich i innych, jak również pomocy przy zdawaniu jakichkolwiek zaliczeń, kolokwiów lub egzaminów;

 • treści oferujące lub informujące o pracy wykonywanej w domu polegającej na masowym (spamowaniu) rozsyłaniu jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej;

 • wirusów ani żadnych innych technologii, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom Serwisu;

 • reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Serwisu;

 1. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących sprzedaży: alkoholu, narkotyków, broni, materiałów i przedmiotów obscenicznych i erotycznych, papierosów i produktów tytoniowych, biletów na mecze piłki nożnej, produktów farmakologicznych i lekarstw, organów ludzkich, towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju albo innego przestępstwa, towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, towarów, które nie istnieją.

 2. Ogłoszenia związane z oferowaniem pracy mogą pochodzić tylko od samych pracodawców lub od agencji zatrudnienia ( w treści Ogłoszenia zlecanego przez agencję musi być podany numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia )

 3. Korzystanie z Serwisu jest w zasadzie bezpłatne, jednak za pewne usługi mogą być pobierane opłaty. Wysokość opłat ujawniona jest w cenniku dostępnym na stronie Serwisu. Użytkownik będzie mógł przejrzeć i zaakceptować wysokość opłat podczas zamieszczania Ogłoszenia. Opłaty są podawane w polskich złotych, a ich wysokość może być zmieniana przez Firmę Spex.

 4. Spółka upoważniona jest w każdym czasie do usunięcia danego Ogłoszenia z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika. W takim wypadku Użytkownikowi należy się jedynie stosowny zwrot ewentualnie uiszczonej za dane Ogłoszenie opłaty, dokonywany na odrębnych warunkach, wedle uznania Firmy Spex, tj.:

 • albo poprzez faktyczny zwrot środków,

 • przez potrącenie z wymagalnymi należnościami Firmy Spex lub

 • poprzez umożliwienie danemu Użytkownikowi umieszczenia w Serwisie Ogłoszeń o analogicznej co usunięte Ogłoszenie wartości.

 1. W sytuacji wskazanej w pkt.20 powyżej Użytkownikowi nie należy się jakikolwiek zwrot uiszczonej opłaty ani też odrębne odszkodowanie, jeżeli przyczyną usunięcia danego Ogłoszenia było powzięcie przez Firmy Spex wiedzy, uzasadnionego podejrzenia lub stosownej informacji urzędowej, że umieszczając w Serwisie dane Ogłoszenie, lub inne Ogłoszenia, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, postanowień niniejszego regulaminu, norm moralno – etycznych lub zwyczajów, działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich. Usuwanie Ogłoszeń w tym trybie odbywa się bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie.

 2. Spółka zastrzega sobie prawo do edycji lub kasowania Ogłoszeń zamieszczonych w innych działach i kategoriach lub serwisach, niż wynika to z treści danego Ogłoszenia i postanowień niniejszego regulaminu.

 3. W procesie edycji Ogłoszenia zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi pod rygorem usunięcia takiego Ogłoszenia z Serwisów bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

 4. Jeżeli w procesie rejestracji Użytkownik podał swoje dane adresowe, osobowe lub inne (w przypadku przedsiębiorców – tożsame co do zasady z treścią wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) i dane te uległy zmianie w późniejszym czasie, a Użytkownik nadal korzysta z w/w usług, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmę Spex o zmianach osobiście w siedzibie Firmy Spex lub mailem na adres spex.biuro.pl .

 5. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez Firmę Spex w dowolnym miejscu na stronie z danym Ogłoszeniem Użytkownika, w tym wprost w jego treści, wszelkiego rodzaju Ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Firmą Spex . Elementy, o których mowa w zdaniu poprzednim umieszczane będą w proporcjach niezakłócających graficznej prezentacji Ogłoszenia Użytkownika ani odbioru treści danego Ogłoszenia przez innych Użytkowników Serwisu.

 6. Użytkownik umieszczający dane Ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści Ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno – etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

 7. Firma Spex nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników, którzy oferują sprzedaż towarów lub usług ani za oferowane przez nich na sprzedaż towary i usługi w ramach Ogłoszeń. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników oraz Firmy oraz za ich zgodność ze stanem faktycznym.

 8. Firma Spex nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji, która odbyła się za pośrednictwem Serwisu.

 9. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z Ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie Ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie Ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.

 10. Jeżeli odwiedzający Serwis lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Firmie Spex z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez innego Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych, Użytkownik ten zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Firmy Spex z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Użytkownik naprawi Firmie Spex wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.

 11. Treść Ogłoszenia gazetowego dodanego przez Użytkownika może zostać zmieniona na jego żądanie, ale zmiana ta nie może dotyczyć treści merytorycznej Ogłoszenia (np. przedmiot sprzedaży, rodzaj świadczonej usługi). W celu prawidłowej identyfikacji Użytkownika, żądanie zmiany musi zostać zgłoszone poprzez formularz kontaktowy i obowiązkowo zawierać: login Użytkownika, adres e-mail wprowadzony przez niego do Systemu oraz numer zamówienia. Jeśli w wyniku zmian system wyliczy kwotę większą od poprzedniej ogłoszeniodawca zobligowany jest do uiszczenia różnicy, jeżeli kwotę mniejszą Spółka różnicy nie zwraca.

 12. Użytkownik może zrezygnować z emisji Ogłoszenia gazetowego. W celu prawidłowej identyfikacji Użytkownika, żądanie zmiany musi zostać zgłoszone poprzez formularz kontaktowy i obowiązkowo zawierać: login Użytkownika, adres e-mail wprowadzony przez niego do Systemu oraz numer zamówienia. Rezygnacja przez Użytkownika z emisji Ogłoszenia przed datą jego pierwszej emisji skutkuje zwrotem opłaty za Ogłoszenie przez Spółkę. Rezygnacja przez Użytkownika z emisji Ogłoszenia po dacie jego pierwszej nie uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu opłaty przez Spółkę.

 13. Prezentowane na stronach Serwisu Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

 14. Spółka nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Serwisie i nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Spółka nie jest także w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Serwisu.

 15. Opłaty za wykupione przez Użytkownika usługi Serwisu mogą być dokonywane przelewem na konto Firmy Spex lub za pomocą systemu PayU.

 16. Spółka dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Firmy Spex.§2

SPOSOBY REJESTROWANIA I OPŁACANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE TABLICA.LAPY.PL

 1. Aktywacja konta.

 • Do umieszczania ogłoszeń w Serwisie wymagana jest aktywacja konta Użytkownika w procesie rejestracji. Użytkownik zakładając konto zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny. Użytkownik zakładając konto w Serwisie zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść wszystkich punktów niniejszego Regulaminu. Użytkownik w trakcie zakładania konta ma swobodny dostęp do treści niniejszego Regulaminu.

 • Dostępne warianty kont Użytkowników opisane są w cenniku zamieszczonym na stronach Serwisu.

 1. Dostępne warianty płatności.

 • Za korzystanie z Serwisu płacić można przelewem na konto Firmy Spex lub skorzystać z usługi systemu PayU.

 • Wybierając płatność za pomocą systemu PayU należy wprowadzić dane osobowe. Po wybraniu sposobu płatności pojawi się formularz danych osobowych potrzebnych do przeprowadzenia transakcji. Jeśli w zakładce Mój Profil > Dane kontaktowe zostały uzupełnione dane osobowe to zostaną one automatycznie wpisane celem przeprowadzenia transakcji. Jeżeli dane nie są wpisane, należy je uzupełnić w formularzu płatności. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć na przycisk DALEJ. Pojawi się strona z podsumowaniem. Należy sprawdzić poprawność wpisanych danych. Transakcja dokonywana jest za pomocą systemu PayU realizowanego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
§3

ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PAYU

 1. Płatności za pośrednictwem Systemu PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Serwis przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

 2. SERWIS udostępnia klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayU.

 3. Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu PayU będącego centrum autoryzacyjno - rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu PayU będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU.

 4. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayU zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnianych przez System PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.

 5. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje pocztą elektroniczną na adres spex.biuro@gmail.com .

 6. W zgłoszeniu reklamacyjnym dotyczącym działania systemu PayU należy podać: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, datę transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji.

 7. Reklamacja dotycząca treści Ogłoszenia powinna wskazywać wady opublikowanego Ogłoszenia.

 8. Zgłoszone reklamacje Spółka rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez Spółkę współdziałania z Partnerami Technologicznymi, termin ten może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od Partnera Technologicznego odpowiednich informacji.
   
§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Ujednolicony tekst Regulaminu po wprowadzonych zmianach będzie publikowany na bieżąco na stronie Serwisu, a informacja o jego zmianie będzie rozesłana drogą mailową do wszystkich użytkowników Serwisu - na adresy e-mail podane w trakcie rejestracji konta.

 2. Po publikacji nowego Regulaminu Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z jego treścią. Logowanie się i korzystanie z Serwisu po ogłoszonej w Serwisie zmianie regulaminu jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją przez Użytkownika nowej treści Regulaminu.

 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Użytkownik powinien niezwłocznie usunąć swoje konto w Serwisie wysyłając oświadczenie woli pod adres email: spex.biuro@gmail.com lub osobiście w siedzibie Spółki.

 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe.

Aktualności
więcej aktualności
Reklama